خبر پرورشی
کد خبر: 26   زمان: 1395/08/17   دسته: پرورشی  
359
اردوی یک روزه تفریحی دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی به مناسبت 13 آبان « روز دانش آموز » - اردوگاه شهید دستغیب
     

اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی
اردوی یک روزه دانش آموزی