کادر اداریسمت:مدیر
نام:علیرضا طالبان
میزان تحصیلات:دکتری
آدرس ایمیل:سمت:معاون اجرایی
نام:کریم اسماعیل نژاد شیرازی
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:
سمت:معاون فناوری
نام:علیرضا جوانمردی
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:سمت:معاون پایه چهارم
نام:محمد حسین رئوف
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:
سمت:معاون پایه دهم
نام:محمدحسن امینی
میزان تحصیلات:فوق لیسانس
آدرس ایمیل:سمت:معاون پایه سوم
نام:احمد علی نجار
میزان تحصیلات:فوق لیسانس
آدرس ایمیل:
سمت:مشاور
نام:اسماعیل خادمی
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:سمت:مشاور
نام:علی اکبر آزاد
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:
سمت:معاون پرورشی
نام:علی سعدی
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:سمت:مسئول کتابخانه
نام:عبدالله نوعی زاد
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:
سمت:متصدی آزمایشگاه
نام:علی اصغر باستانی نژاد
میزان تحصیلات:دیپلم
آدرس ایمیل:سمت:مربی بهداشت
نام:ابراهیم بهرامی
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:
سمت:متصدی امور دفتری
نام:ثریا جهانشاهی
میزان تحصیلات:دیپلم
آدرس ایمیل:سمت:متصدی امور دفتری
نام:سارا مرادی
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:
سمت:متصدی امور دفتری
نام:مسعود شهریاری
میزان تحصیلات:لیسانس
آدرس ایمیل:سمت:خدمت گزار
نام:علی دهقانی
میزان تحصیلات:دیپلم
آدرس ایمیل:
سمت:خدمت گزار
نام:جعفر کریمی
میزان تحصیلات:دیپلم
آدرس ایمیل:سمت:خدمت گزار
نام:محمد علی حقیقت
میزان تحصیلات:دیپلم
آدرس ایمیل:
سمت:خدمت گزار
نام:الله بخش پورمند دشتکی
میزان تحصیلات:دیپلم
آدرس ایمیل: