-لطفا مداد و پاک کن به همراه داشته باشید.
-جهت دریافت نتایج، در تاریخ 1397/03/24 به وب سایت مجتمع (www.ehsanshiraz.ir) مراجعه نمایید.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 - سایز فایل حداکثر 2MB باشد.
2 - فرمت تصویر jpg یا png یا gif باشد.
3 - ابعاد تصویر حداکثر 300*400 باشد.

:
:
:
:
:
1 - سایز فایل حداکثر 2MB باشد.
2 - فرمت تصویر jpg یا png یا gif باشد.
3 - ابعاد تصویر حداکثر 450*620 باشد.

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
: